Artikel 1bis: aanvraag Visum Kunstenaars

Om gebruik te maken van artikel 1 bis dien je het kunstenaarsvisum aan te vragen (aan te passen aan jouw persoonlijke, o.a. artistieke situatie) en te versturen naar de Commissie Kunstenaars).

LET OP: vergeet niet bewijzen toe te voegen dat je kunstenaar bent zoals een diplomaen/of een portfolioen/of scan van affiches, of dergelijke. De Commissie zal je hier toch naar vragen en anders loopt je aanvraag vertraging op.

Het kunstenaarsvisum is bedoeld voor personen die niet aan een arbeidsovereenkomst onderworpen zijn maar wel tegen verloning en voor rekening van een opdrachtgever artistieke prestaties leveren aan voorwaarden die lijken op een arbeidsovereenkomst. Vergelijk het met een zogenaamde ‘derde statuut’ waarbij er toch sociale zekerheid voor werknemers betaald wordt. (1)

AANVRAAG VISUM KUNSTENAARS /1BIS
Mogelijke redenen voor de aanvraag (je kan dit uiteraard zelf aanpassen) :
Mogelijke motivatie die je kan gebruiken in je aanvraag (eventueel verder aan te passen aan jouw persoonlijke situatie):
In het kader van mijn activiteiten lever ik regelmatig artistieke prestaties als musicus/…….….. Als bewijs voeg ik een (diploma van het conservatorium/ …………..) toe.Daarnaast werk ik voor rekening van opdrachtgevers en tegen betaling van een loon. Ik ben regelmatig van dergelijke opdrachten afhankelijk van deze klanten. Verder houdt het begrip 'ondergeschiktheid' geen rekening met de realiteit van mijn praktijk: er bestaat vaak geen band van (artistieke) ondergeschiktheid en vaak is er dan ook geen arbeidsovereenkomst of contract. Ik werk ook regelmatig voor klanten en niet voor werkgevers. ik behoud mijn artistieke eigenheid. Men kan mij dan ook niet zomaar gelijk welke artistieke instructies geven.”

Na het opsturen van de aanvraag is er een vermoeden dat geldt voor 3 maanden dat je kan werken onder artikel 1 bis.
Daarna zal het vernieuwd worden met 3 maanden na het ontvangen van een ontvangstbewijs van de Commissie Kunstenaars.  (2)


De FOD Sociale Zekerheid schrijft hierover: "voor de kunstenaars die geen klassieke arbeidsovereenkomst hebben. Dit wil zeggen dat niet aan alle essentiële elementen voor het bestaan van een arbeidsovereenkomst is voldaan (prestatie, bezoldiging, band van ondergeschiktheid).
Voorbeeld: een muzikant wordt door een werkgever aangeworven in het kader van een concert. De musicus voert zijn prestatie uit zoals hij het wenst (hij is vrij in zijn keuze van de muziek, de manier waarop hij zijn concert uitvoert, hoe hij zijn tijd besteedt, enz…). In dat geval is er geen band van ondergeschiktheid tussen de kunstenaar en zijn opdrachtgever en in principe dus geen arbeidsovereenkomst. Met het kunstenaarsvisum zal hij toch onderworpen zijn aan de sociale zekerheid voor werknemers. "


Kunstenaarsvisum aanvragen:

Adres: Commissie Kunstenaars, FOD Sociale Zekerheid, Administratief Centrum Kruidtuin  
Kruidtuinlaan 50, bus 115, 1000 Brussel
E-mailadres: kunstenaars@minsoc.fed.be


(1) kunstenaarsvisum, om te kunnen werken in het kader van artikel 1bis van de Wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders - 'RSZ-wet’

(2) "De persoon die bij wijze van de aanvraag op eer verklaart artistieke prestaties te leveren, wordt vermoed zijn activiteit overeenkomstig artikel 1bis RSZ-wet uit te oefenen. Dit vermoeden geldt voor 3 maanden, en kan eenmaal vernieuwd worden met 3 maanden na een ontvangstbewijs van de Commissie Kunstenaars waarbij de aanvraag ontvankelijk wordt verklaard. In geval de Commissie het visum weigert voor het verstrijken van voornoemde termijn, vervalt het vermoeden vanaf de datum van weigering. Het is mogelijk om binnen een maand na de betekening van de weigering tegen deze beslissing in beroep te gaan bij de arbeidsrechtbank." (http://www.kunstenloket.be/nl/nieuws/huishoudelijk-reglement-van-de-comm...)


Om een opdracht in te voeren, klik op PAYPRO/FORM