Artikel 1bis aanvraag

Om gebruik te maken van artikel 1 bis dien je het kunstenaarsvisum aan te vragen (aan te passen aan jouw persoonlijke, o.a. artistieke situatie) en te versturen naar de Commissie Kunstenaars).

LET OP: vergeet niet bewijzen toe te voegen dat je kunstenaar bent zoals een diplomaen/of een portfolioen/of scan van affiches, of dergelijke. De Commissie zal je hier toch naar vragen en anders loopt je aanvraag vertraging op.

Het kunstenaarsvisum is bedoeld voor personen die niet aan een arbeidsovereenkomst onderworpen zijn maar wel tegen verloning en voor rekening van een opdrachtgever artistieke prestaties leveren aan voorwaarden die lijken op een arbeidsovereenkomst. Vergelijk het met een zogenaamde ‘derde statuut’ waarbij er toch sociale zekerheid voor werknemers betaald wordt. 

De FOD Sociale Zekerheid schrijft hierover: "voor de kunstenaars die geen klassieke arbeidsovereenkomst hebben. Dit wil zeggen dat niet aan alle essentiële elementen voor het bestaan van een arbeidsovereenkomst is voldaan (prestatie, bezoldiging, band van ondergeschiktheid).
Voorbeeld: een muzikant wordt door een werkgever aangeworven in het kader van een concert. De musicus voert zijn prestatie uit zoals hij het wenst (hij is vrij in zijn keuze van de muziek, de manier waarop hij zijn concert uitvoert, hoe hij zijn tijd besteedt, enz…). In dat geval is er geen band van ondergeschiktheid tussen de kunstenaar en zijn opdrachtgever en in principe dus geen arbeidsovereenkomst. Met het kunstenaarsvisum zal hij toch onderworpen zijn aan de sociale zekerheid voor werknemers. "

Mogelijke redenen voor de aanvraag van een 1bis visum (je kan dit uiteraard zelf aanpassen, in te vullen online via https://www.artistatwork.be/) :
- Voorbeeld: In het kader van jouw artistieke activiteit lever je artistieke prestaties. Je doet dit voor rekening van verschillende opdrachtgevers en tegen betaling van een loon. Je bent regelmatig van opdrachten afhankelijk van deze klanten. Je zit dus in een socio-economisch afhankelijke situatie.

- Het begrip 'ondergeschiktheid' houdt geen rekening met de realiteit van jouw artistieke praktijk: er bestaat vaak geen band van ondergeschiktheid en vaak is er dan ook geen arbeidsovereenkomst of contract. Je werkt regelmatig voor klanten en niet voor werkgevers. Je behoudt jouw artistieke eigenheid. Men kan jou dan ook niet zomaar gelijk welke artistieke instructies geven.
(Een arbeidsovereenkomst behelst volgende (essentiële) elementen: de overeenkomst, de prestatie of arbeid, het loon en de band van ondergeschiktheid.)

--> Dan kan je een aanvraag doen voor het kunstenaarsvisum (om te kunnen werken in het kader van artikel 1bis van de Wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders - 'RSZ-wet’)

Na het opsturen van de aanvraag is er een vermoeden dat geldt voor 3 maanden dat je kan werken onder artikel 1 bis.
Daarna zal het vernieuwd worden met 3 maanden na het ontvangen van een ontvangstbewijs van de Commissie Kunstenaars.  (1)

Stuur de aanvraag 1 bis visum vanaf mei 2019 online via https://www.artistatwork.be/op.
(1) "De persoon die bij wijze van de aanvraag op eer verklaart artistieke prestaties te leveren, wordt vermoed zijn activiteit overeenkomstig artikel 1bis RSZ-wet uit te oefenen. Dit vermoeden geldt voor 3 maanden, en kan eenmaal vernieuwd worden met 3 maanden na een ontvangstbewijs van de Commissie Kunstenaars waarbij de aanvraag ontvankelijk wordt verklaard. In geval de Commissie het visum weigert voor het verstrijken van voornoemde termijn, vervalt het vermoeden vanaf de datum van weigering. Het is mogelijk om binnen een maand na de betekening van de weigering tegen deze beslissing in beroep te gaan bij de arbeidsrechtbank." (http://www.kunstenloket.be/nl/nieuws/huishoudelijk-reglement-van-de-comm...)

Om gebruik te maken van artikel 1 bis dien je het kunstenaarsvisum aan te vragen:

Adres: Commissie Kunstenaars, FOD Sociale Zekerheid, Administratief Centrum Kruidtuin  
Kruidtuinlaan 50, bus 115, 1000 Brussel
E-mailadres: kunstenaars@minsoc.fed.be

-> Vanaf mei 2019 kan het ook online via https://www.artistatwork.be/


Om een opdracht in te voeren, klik op PAYPRO/FORM